Det finns många anledningar till varför man ska använda ett manufacturing-execution-system (MES). Här är tre:

  1. Ökad effektivitet och produktivitet: MES ger realtidsinsikter i tillverkningsprocessen, så att företaget kan hitta och åtgärda problem innan de orsakar förseningar eller kvalitetsproblem. Detta kan hjälpa till att minska avbrott och förbättra den totala produktiviteten.

  2. Förbättrad kvalitetskontroll: MES ger möjlighet att spåra och övervaka kvaliteten på produkterna under hela tillverkningsprocessen. Detta kan hjälpa till att minimera antalet felaktiga produkter och säkerställa att kunderna får högkvalitativa produkter.

  3. Minimering av kostnader: MES hjälper till att identifiera och åtgärda ineffektiviteter i tillverkningsprocessen, vilket kan leda till minskade kostnader för råvaror, energi och arbetskraft. Detta kan bidra till att göra företaget mer konkurrenskraftigt och lönsamt.

 

Vad är ett MES system?
Ett manufacturing-execution-system (MES) är en datorbaserad lösning som används av företag inom tillverkningsindustrin för att både styra och följa processen från order till färdig produkt.
MES hjälper till att öka effektiviteten och produktiviteten genom att ge realtidsinsikter i tillverkningsprocessen, så att företaget kan hålla koll på kvaliteten på produkterna och minimera avbrott och fel.
Det är ett viktigt verktyg för att säkerställa att företaget levererar högkvalitativa produkter till sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Partner från förstudie till förvaltning

Vi hjälper vi till med förstudie och analys av fabrikens tekniska miljö och produktionsflöden och tar fram ett skräddarsytt lösningsförslag baserat på kartläggningen och vår plattform. När vi hittat rätt lösning för verksamhetens behov startar vi upp och implementerar MES-systemet i fabriken.

 

 

Efter implementeringen erbjuder vi supportavtal på driften av systemet upp till 24/7 beroende på behov. Empir Industrys målsättning är att verka som en långsiktig nära partner som kan mycket om våra kunders kärnverksamhet och aktivt kan bidra i våra kunders förbättringsarbete över tid. 

Automatiserad produktion med MES

I början fick vi arbeta för att övertyga ledningen om varför vi behövde ett MES-system. Nu har det blivit tvärtom, alla ser vinsterna, även de andra avdelningarna, vilket är superbra. Det gör att vi tittar på fler sätt som digitaliseringen kan hjälpa oss

Ulrika Olsson - Kvalitets och logistikansvarig Azelio

 

Läs mer om Azelios lösning här

Hur ser din verklighet ut?

”Kvalitetsbrister är svåra att identifiera”

”Kvalitetsbrister är svåra att identifiera”

Ett MES-system kvalitetssäkrar produkten i varje förädlingssteg utifrån uppställda kriterier. Det gör det möjligt att hitta kvalitetsbrister och underlättar defekthanteringen.

”Störningar i vår produktion upptäcks inte i tid”

”Störningar i vår produktion upptäcks inte i tid”

Med en produktionsöversikt får du en vy över produktionsläget i realtid och kan således upptäcka störningar direkt när de inträffar.

”Idag är vår information och mätdata bristfällig”

”Idag är vår information och mätdata bristfällig”

Ett MES-system är optimalt för produktionsuppföljning. Det är möjligt att mäta produktionen i fabriken över tid, ta fram nyckeltal, OEE-tal och mäta ledtider. Allt samlat och visuellt presenterat utifrån fabrikens unika nyckeltal.  

”Vi saknar en överskådlig nulägesbild över produktionen”

”Vi saknar en överskådlig nulägesbild över produktionen”

En produktionsöversikt är värdefullt för produktionen och en av fördelarna med MES. Systemet skapar en vy i realtid över produktionsflödet och visar produkter i arbete (PIA), samt maskinstatus. Läget och aktuella nyckeltal visualiseras.

”I vår tillverkning är ofta materialförlusterna stora”

”I vår tillverkning är ofta materialförlusterna stora”

Stora materialförluster är ofta ett resultat av att det är svårt att identifiera kvalitetsbrister. MES-systemet kvalitetssäkrar produkten i varje produktionssteg så att du snabbt kan hitta bristerna.  

”Vi ställs ofta inför överproduktion, flaskhalsar och långa ställtider”

”Vi ställs ofta inför överproduktion, flaskhalsar och långa ställtider”

MES hjälper dig att optimera produktionsprocessen utifrån aktuellt orderläge. Systemet skapar styrning så att rätt produkt produceras vid rätt tidpunkt och möjliggör en just in time-leverans.  

Fördelarna med ett MES-system är många

Automatiserade programval

MES automatiserar receptinmatning vilket effektiviserar och minskar risker till följd av manuell inmatning. Du undviker att fel värde matas in, kvalitetsproblem, prestandaproblem och problem som kan uppstå vid bristande kompetens.

Stationsbehörighet

Vid stationen sker en digital identifiering av operatören innan start. Det garanterar att operatören har rätt kompetens för stationen vilket är viktigt ur såväl säkerhets- som kvalitetshänseende.

Materialplock

För att spara tid är materialplocket viktigt, rätt material ska plockas i rätt ordning. Systemet ger information digitalt om vilka produkter som ska plockas i vilken ordning och från vilken plats.

Monteringsinstruktioner

Visuella och interaktiva instruktioner underlättar och hjälper operatören vid montering. Med rätt information vid rätt tidpunkt som dessutom är variantspecifik undviks kvalitetsproblem. Det reducerar även inlärningstiden som annars kan vara lång och singelkompetensen som kan finnas internt.  

Spårbarhet

Spårbarheten är viktig ur flera aspekter, det är ett kundkrav likaväl som ett lagkrav. Det är även relevant för den egna produkt- och processanalys. MES skapar digital spårbarhet över utförda arbetsmoment på alla nivåer – operatör, maskin och produkt.

Förebyggande underhåll

För att minska stopp och störningar signalerar systemet vid rätt tidpunkt eller intervall till operatören om rekommenderade åtgärder. Förutom att stopp undviks reduceras även underhållskostnader som annars hade kunnat bli höga.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. 

Alltid nära till expertkunskap 

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra it-konsulters expertkunskap alltid nära och tillgänglig. 

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka våra kunders konkurrenskraft och därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Fråga mig om Manufacturing Execution System

Daniel Johansson

CEO

0708-44 38 07

Mejla Daniel

contact

Azelio väljer Empir MES

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio. Systemet ska köras i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen. Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.

Läs mer HÄR

Empir Industry 2023 © Design och produktion av Mid Reklambyrå