Vår digitala behovsanalys för produktion är baserad på företagets nuvarande digitaliseringsnivå vilken vi jämför med det ”optimala tillståndet” eller ”det bästa vi sett”. Det kan vi uttala oss om tack vare vår långa erfarenhet inom området. Vi gör det för att vi är specialister och tack vare att vi kan ställa de rätta frågorna. Rapporten ska ge ett korrekt beslutsunderlag och förutsättningar för kontroll och förutsägbarhet. Vidare skapar den en förståelse om nuläget och framtida möjligheter samt gapet däremellan. Baserat på det ger vi en rekommendation om hur ni gör för att överbrygga gapet genom olika digitala lösningar.


Behovsanalysen sker i projektform. Fokus är att samla in fakta, data och åsikter från ett representativt urval av olika roller ur organisationen som på ett eller annat sätt påverkas av digitaliseringsinsatser. Projektet inleds med att de utvalda befattningarna svarar på ett webbaserat formulär och därefter görs en muntlig intervju för att fånga fler nyanser. Det insamlade materialet sammanställs, analyseras och därefter tas rekommendationer fram. Ni får vidare en rapport och en muntlig presentation som ger ansvariga för digitaliseringsinsatser ett bra beslutsunderlag och en kunskapskälla för inblandade intressenter.

 

MÅL

Målet med digital behovsanalys är att kunna ge rekommendationer för hur företaget ska gå vidare med att digitalisera sin produktion och en prognos på förväntad effekt.

SYFTE

Syftet är att, genom att sammanfläta vår kunskap om digitalisering med er djupgående kunskap och erfarenhet om er organisation, kunna göra en gemensam ansats för att ta fram förslag om för vilka områden det finns potential för digital transformation.

Varför låta oss göra en digital behovsanalys:

  • Ger mycket bra underlag för behov av digital transformation
  • Underlaget ökar förutsättningarna för att integrera digitala förändringen i verksamhetens vision och strategi.
  • Genom undersökningen får ni möjlighet att först få underlag för vad och varför insatser måste göras först. Det behöver alltid göras innan ”hur” det ska göras blir beslutat.
  • Genom att samla input från ett brett underlag kan engagemang skapas genom alla ledningsnivåer vilket är en förutsättning för en effektiv digitalisering.
  • Att utföra en effektiv digital omställning eller införande kräver både kompetens om verksamheten och digital kompetens. Den kombinationen finns då vi gör detta tillsammans.
  • Ni får del av vår djupa insikt från många implementationer och förändringsarbeten. Ni får också del av vår know-how om branschen samt kunskap om teknik och dess tillämpningar.
  • Ni får beställarkompetens inför eventuellt införskaffande av digitaliseringslösningar.
  • Ni får inte bara möjlighet till förbättringar och effektivisering av den nuvarande verksamheten utan även möjlighet att skapa nya kundvärden.

KARTLÄGGNING

Digitalt formulär


Genom att göra en första ansats med att utvalda i verksamheten svarar på ett digitalt formulär skapas möjlighet till att i nästa steg ta en muntlig intervju. Det är en serie frågor med svar som är graderade eller ja och nej-frågor. Målet är att kartlägga och beskriva den situation som råder idag med produktion, systemstöd, grundläggande organisation etc.

Muntlig intervju


En serie frågor som ställs för att fånga nyanserade svar och ge utrymme till större flexibilitet. Tack vare de svar vi fått från det digitala frågeformuläret kan frågor som ställs i denna muntliga del bli bra anpassade till förutsättningarna ni har. Frågorna blir specifika och relevanta. I den muntliga delen lägger vi mer fokus på attityder och breda perspektiv samt beslutsprocesser och organisation. Frågorna i denna del kommer även att vara mer anpassade till respektive avdelning eller område som den som blir intervjuad är aktiv. Samtidigt kommer det vara frågor som ger ett utanför-perspektiv för hur de ser på andra avdelningar eller områden.

Finansiell utvärdering ROI


Det som kan verka vara ett högt prissteg när det kommer till investeringar i digitaliseringsinsatser blir ofta ett lågt när man ser effekt och konsekvens. Det är något vi lärt oss från en stor mängd implementationer i olika företag och branscher under 20 år. För att ni ska få förutsättningar att få ett så riktigt underlag för investeringsbedömning som möjligt kommer vi vidare att presentera siffror som vi sett hos andra verksamheters implementationer och vad forskning mm säger. Vid osäkerhet tar vi upp den lägsta uppskattningen. Investeringsbedömningar av digitalisering är komplex och påverkar/påverkas av många områden i verksamheten. Det är något ni kommer kunna se i resultatet.

RESULTAT

Sammanställning


När alla frågeformulär och muntliga intervjuer är färdigställda är det dags för sammanställning av alla de svar vi fått.


Analys


Vi tar de insamlade insikterna och kopplar dem till vår kompetens rörande digitalisering. Därigenom kan rekommendationer skapas och prioriteringar göras. Vilka lösningar ger snabbast effekt, vilka blir effekterna och vad blir resultatet av att agera i en viss ordning etcetera.

Prioritering


Vi skapar rekommendationer med prioritering på vilka insatser som bör ske för resp. område eller funktion. Vidare presenterar vi en rekommendation på tidslinje med åtgärder. Vi rekommenderar att ni alltid börjar arbetet med att göra en analys av digitaliseringsgrad. Vi har sett att det är en starkt bidragande faktor till att företag gör rätt från början och undviker dyra misstag och förseningar.


Presentation


Vi kommer till er och finns på plats där vi lägger fram våra resultat och rekommendationer. Här kan ni samtala med oss och ställa frågor.

 


Rapport


Alla slutsatser och insamlat material sammanställs och presenteras i en utförlig rapport. Därmed finns projektresultatet tillgängligt för fler personer i er organisation och kan bli en viktig del i det framtida strategiarbetet rörande digitalisering.

Fråga mig om vår Digitala analys

Stefan Berntsson

Sales Manager

+ 46 706 93 29 63

Mejla Stefan

 

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. 

Alltid nära till expertkunskap 

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra it-konsulters expertkunskap alltid nära och tillgänglig. 

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka våra kunders konkurrenskraft och därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Empir Industry 2024 © Design och produktion av Mid Reklambyrå