Hem > Produkter & Tjänster > TRUE MES

För ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet

Många fabriker har svårt att få överblick i sin produktion. Därför kämpar de ofta med ojämn balansering, ineffektiva buffertar, öar i produktionen och bristfällig spårbarhet. Känner ni igen er? I så fall – bra! Nu har ni alla möjligheter att råda bot på ovissheten, öka lönsamheten och säkerställa ett proaktivt arbetssätt i en effektiv produktionsmiljö. Lösningen heter TRUE MES. Det är ett system för styrning som ger dig:

  • Realtidsinsikter i tillverkningsprocessen, gör att ni snabbt kan identifiera och åtgärda problem innan de orsakar förseningar eller kvalitetsutmaningar. Du slipper oroa dig för avbrott och får mer tid över till att förbättra den totala produktiviteten.
  • Nöjdare kunder, tack vare förbättrad kvalitetskontroll. Med TRUE MES kan du spåra och övervaka kvaliteten på produkterna under hela tillverkningsprocessen. Genom att minimera antalet felaktiga produkter får du nöjda kunder, som gärna förblir dina kunder.
  • Minimering av kostnader. TRUE MES hjälper till att identifiera och åtgärda ineffektiviteter i tillverkningsprocessen, vilket kan minska kostnader för råvaror, energi och arbetskraft. Ditt företaget blir då mer konkurrenskraftigt och lönsamt.

Vad är ett MES-system?

MES står för manufacturing-execution-system och är en datorbaserad lösning som används av företag inom tillverkningsindustrin. Både för att styra och följa processen från order till färdig produkt.

Praktiskt innebär det att MES hanterar, övervakar och synkroniserar genomförandet av de fysiska processteg som utförs av operatörer, maskiner och verktyg genom hela kedjan. En fullfjädrad MES-lösning har förmågan att på sekundnivå kommunicera med både utrustning och operatör vilket ofta kräver en lokal installation i fabriken.

Detta hjälper vi dig med. Med TRUE MES kan du med full överblick säkerställa högkvalitativa och kostnadseffektivt produkter. True control, helt enkelt.

Hur ser din verklighet ut?

”Kvalitetsbrister är svåra att identifiera”

TRUE MES kvalitetssäkrar produkten i varje förädlingssteg utifrån uppställda kriterier. Det gör det möjligt att hitta kvalitetsbrister och underlättar defekthanteringen.

”Vi saknar en överskådlig nulägesbild över produktionen”

En produktionsöversikt är värdefullt för produktionen, vilket är en av fördelarna med TRUE MES. Systemet skapar en vy i realtid över produktionsflödet och visar produkter i arbete (PIA), samt maskinstatus. Läget och aktuella nyckeltal visualiseras.

”Störningar i vår produktion upptäcks inte i tid”

Med en produktionsöversikt får du en vy över produktionsläget i realtid och kan således upptäcka störningar Med en produktionsöversikt får du en vy över produktionsläget i realtid och kan således upptäcka störningar direkt när de inträffar. när de inträffar.

”I vår tillverkning är ofta materialförlusterna stora”


Stora materialförluster är ofta ett resultat av att det är svårt att identifiera kvalitetsbrister. TRUE MES kvalitetssäkrar produkten i varje produktionssteg så att du snabbt kan hitta bristerna. TRUE MES är optimalt för produktionsuppföljning. Det är möjligt att mäta produktionen i fabriken över tid, ta fram nyckeltal, OEE-tal och mäta ledtider. Allt samlat och visuellt presenterat utifrån fabrikens unika nyckeltal.

”Idag är vår information och mätdata bristfällig”

TRUE MES är optimalt för produktionsuppföljning. Det är möjligt att mäta produktionen i fabriken över tid, ta fram nyckeltal, OEE-tal och mäta ledtider. Allt samlat och visuellt presenterat utifrån fabrikens unika nyckeltal.

”Vi ställs ofta inför överproduktion, flaskhalsar 
och långa ställtider”

TRUE MES hjälper dig att optimera produktionsprocessen utifrån aktuellt orderläge. Systemet skapar styrning så att rätt produkt produceras vid rätt tidpunkt och möjliggör en just in time-leverans.

Empir Industry är din partner, från förstudie till förvaltning

Vi hjälper vi till med förstudie och analys av fabrikens tekniska miljö och produktionsflöden och tar fram ett skräddarsytt lösningsförslag baserat på kartläggningen och vår plattform. När vi hittat rätt lösning för verksamhetens behov startar vi upp och implementerar MES-systemet i fabriken.

Efter implementeringen erbjuder vi TRUE 24/ – ett supportavtal för 
driften av systemet, där vi är tillgängliga dygnet runt. Vår målsättning är att verka som en nära och långsiktig partner som kan mycket om våra kunders kärnverksamhet och aktivt bidrar i våra kunders förbättringsarbete över tid.

Optimerad produktion, ökad lönsamhet och bättre kvalitet – fördelarna med TRUE MES är många!

Upptäck effektiviteten och mångsidigheten hos MES-system för 
optimerad produktion, ökad lönsamhet och bättre kvalitet

Automatiserade programval

TRUE MES automatiserar receptinmatning vilket effektiviserar och minskar risker till följd av manuell inmatning. Du undviker att fel värde matas in, kvalitetsproblem, prestandaproblem och problem som kan uppstå vid bristande kompetens.

Stationsbehörighet

Vid stationen sker en digital identifiering av operatören innan start. Det garanterar att operatören har rätt kompetens för stationen vilket är viktigt ur såväl säkerhets- som kvalitetshänseende.

Monteringsinstruktioner

Visuella och interaktiva instruktioner underlättar och hjälper operatören vid montering. Med rätt information vid rätt tidpunkt som dessutom är variantspecifik undviks kvalitetsproblem. Det reducerar även inlärningstiden som annars kan vara lång och singelkompetensen som kan finnas internt.

Materialplock

För att spara tid är materialplocket viktigt, rätt material ska plockas i rätt ordning. Systemet ger information digitalt om vilka produkter som ska plockas i vilken ordning och från vilken plats.

Spårbarhet

Spårbarheten är viktig ur flera aspekter – det är både ett kundkrav och ett lagkrav. Dessutom är det relevant för den egna produkt- och processanalysen. TRUE MES skapar därför digital spårbarhet över utförda arbetsmoment på alla nivåer – operatör, maskin och produkt.

Förebyggande underhåll

För att minska stopp och störningar signalerar systemet vid rätt tidpunkt eller intervall till operatören om rekommenderade åtgärder. Förutom att stopp undviks reduceras även underhållskostnader som annars hade kunnat bli höga.

Varför Empir Industry?

Industrin i fokus sedan 1999

Industrin i fokus sedan 1999

Sedan starten 1999 har IT för tillverkande industri varit vår kärnverksamhet. Vår höga kompetens inom IT kombinerat med djup kunskap om produktion och tillverkning gör oss unika. Med vår långa erfarenhet är vi redo att ta er till nästa nivå av smarta lösningar och effektivitet.

Läs mer
Alltid nära till expertkunskap

Alltid nära till expertkunskap

För oss slutar inte samarbetet vid ett levererat IT-system eller tjänst. Empir Industry blir en långsiktig partner som stöttar och ger råd för drift och vidareutveckling. I vår relation finns våra 
IT-konsulters expertkunskap alltid nära 
och tillgänglig.

Läs mer
Med ett tydligt mål

Med ett tydligt mål

Vi har målet att med hjälp av IT öka 
våra kunders konkurrenskraft och 
därmed kunna behålla den tillverkande industrin i Norden. Vi utvecklar våra produkter och tjänster för att effektivisera tillverkningsprocesser och skapa högre tillgänglighet i produktionen.

Läs mer

Kom igång!

Kontakta oss så får du svar på alla dina frågor kring den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss