Hem > Produkter & Tjänster > TRUE Insight

Vår digitala behovsanalys lägger grunden för din produktionsoptimering

Hur långt har ditt företag kommit i digitaliseringsresan? Vissa är i full gång, andra vill komma igång. Var ni än befinner er så erbjuder vi hjälpen du behöver för att säkerställa ett smartare produktionsflöde, snabbare beslutsfattande och en smidigare kostnadskontroll. Som specialister har vi erfarenhet som gör att vi kan ställa de rätta frågorna. Detta har vi paketerat i tjänsten TRUE Insight. Med den kan vi:

 • Jobba med all IT inom fabrikens väggar, infrastruktur, system, arkitektur och installation.
 • Leverera en komplett roadmap för digitalisering av produktionsprocessen.

Det första steget är TRUE INSIGHT – vår digitala behovsanalys för produktion

Den baseras på er nuvarande digitaliseringsnivå, som vi jämför med den nivå vi anser är optimal för er fabrik. Fokuset ligger på att samla in fakta, data och åsikter från ett representativt urval av olika roller ur organisationen, som på ett eller annat sätt påverkas av digitaliseringsinsatser. Det insamlade materialet sammanställs, analyseras och du får sedan en tydlig rapport som ger er:

 • Ett korrekt beslutsunderlag samt förutsättningar för kontroll och förutsägbarhet.
 • En förståelse om nuläget och framtida möjligheter, samt gapet däremellan.
 • Rekommendationer på hur ni gör för att överbrygga gapet genom olika digitala lösningar.

Ta första steget mot skräddarsydda lösningar – låt oss göra en behovsanalys!

Därför är TRUE Insight viktigt för din fabrik:

 • Genom att samla input från ett brett underlag kan engagemang skapas genom alla ledningsnivåer vilket är en förutsättning för en effektiv digitalisering.
 • Att utföra en effektiv digital omställning eller införande kräver både kompetens om verksamheten och digital kompetens. Den kombinationen finns då vi gör detta tillsammans.
 • Undersökningen ger er även möjlighet att först få underlag för vilka insatser som måste göras först och varför. Detta gör det enklare för er att snabbt ta korrekta optimeringsbeslut.

Du får även:

 • Mycket bra underlag för behov av digital transformation, vilket ökar förutsättningarna för att integrera digitala förändringen i verksamhetens vision och strategi. True accuracy, helt enkelt.
 • Djup insikt från många implementationer och förändringsarbeten. Men också del av vår know-how om branschen samt kunskap om teknik och dess tillämpningar.
 • Beställarkompetens inför eventuellt införskaffande av digitaliseringslösningar.
 • Möjlighet till förbättringar och effektivisering av den nuvarande verksamheten – men också möjlighet att skapa nya kundvärden.

Mål

Vår digitala behovsanalys, TRUE Insight, ska ge dig konkreta rekommendationer för att digitalisera din produktion och att prognostisera förväntade effekter.

Syfte

Vi vill sammanfläta vår expertis inom digitalisering med er djupgående kunskap om er organisation – så att vi gemensamt kan skapa förslag för områden med potential för digital transformation.

Kartläggning

Ju mer skräddarsydd din lösning är, desto större nytta innebörd den för din fabrik. Därför finns vår kartläggningstjänst. Men den kan vi noggrant utforska och identifiera dina unika behov, för att sedan uppfylla dem på bästa möjliga sätt.

Digitalt formulär

Vi börjar med att utvalda i verksamheten svarar på ett digitalt formulär, vilket sedan mynnar ut i en muntlig intervju. Målet är att kartlägga och beskriva den situation som råder idag med produktion, systemstöd, grundläggande organisation, etc.

Muntlig intervju

Tack vare de svar vi fått från det digitala frågeformuläret kan frågor som ställs i denna muntliga del efektivt anpassas efter just era förutsättningar. Här ställs därför en serie specifika frågor med högt relevansvärde, där fokus ligger på att skapa en flexibel dialog med nyanserade svar.

I den muntliga delen lägger vi mer fokus på attityder och breda perspektiv, samt beslutsprocesser och organisation. Frågorna i denna del kommer även att vara mer anpassade utifrån den intervjuades avdelning eller område. Samtidigt vill vi få en uppfattning om hur de intervjuade upplever andra avdelningar eller områden. Fokus ligger därför även på att ställa frågor som ger ett utifrån och in-perspektiv.

Finansiell utvärdering ROI

Finansiell utvärdering ROI
Det som kan verka vara ett högt prissteg när det kommer till investeringar i digitaliseringsinsatser, blir ofta lågt när man ser på effekt och konsekvens. Detta har vi lärt oss från en stor mängd implementationer i olika företag och branscher under 20 år. Vi vill att du ska få bästa möjliga förutsättningar till att få bästa möjliga underlag för investeringsbedömning. Därför kommer vi vidare att presentera:
– siffror som vi sett hos andra verksamheters implementationer.
– fakta från forskning och undersökningar.

Vid osäkerhet tar vi upp den lägsta uppskattningen. Investeringsbedömningen av digitalisering är komplex, för den både påverkar och påverkas av många områden i verksamheten. Detta kommer ni att kunna se i resultatet.

Resultatet av din djupgående 
behovsanalys – i fem steg:

1. Sammanställning

När alla frågeformulär och muntliga intervjuer är färdigställda är det dags för sammanställning av alla de svar vi fått.

2. Analys

Vi sammanslår de insamlade insikterna men vår digitaliseringskompetens. Detta ger oss en överblick som förtydligar vilka lösningar som snabbast ger effekt, vilka blir effekterna blir samt vilket resultat vi kan räkna med när vi agerar på ett visst sätt.

3. Prioritering

Vi skapar sedan rekommendationer med prioritering på vilka insatser som bör ske för respektive område eller funktion. Vidare presenterar vi en rekommendation på tidslinje med åtgärder. Vår rekommendation är att du alltid börjar med en analys av digitaliseringsgrad. Vi har sett att det är en starkt bidragande faktor till att företag gör rätt från början och undviker dyra misstag och förseningar.

4. Presentation

Nu kommer vi till er och presenterar våra resultat och rekommendationer. Vi finns på plats, och är alltid öppna för samtal och svar på alla möjliga frågor.

5. Rapport

Alla slutsatser och allt insamlat material sammanställs och presenteras i en utförlig och oberoende rapport. 
Därmed finns projektresultatet tillgängligt för fler personer i er organisation och kan bli en viktig del i det framtida strategiarbetet för er skräddasydda digitalisering.

Kom igång!

Kontakta oss så får du svar på alla dina frågor kring den IT-hjälp du behöver och djupare insikt i våra produkter och tjänster.

Kontakta oss